Cliam Service

เงื่อนไขในการบริการ และการรับประกันสินค้า (เคลมสินค้า)

เพื่อเป็นการเสริมสร้างประสิทธิภาพ สร้างความเชื่อถือ และความมั่นใจในสินค้า ตลอดจนเข้าใจในงานบริการ ทางบริษัทฯ จึงได้วางนโยบายงานบริการที่ชัดเจนแก่ตัวแทนจำหน่าย และผู้ใช้โดยทั่วไปได้ทราบ โดยทางบริษัทฯ ขอให้ยึดถือตามข้อตกลงตามนี้

1. ระยะเวลาการรับประกันสินค้า จะมีผลนับตั้งแต่วันที่ซื้อสินค้า (ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในตารางด้านบน)

2. ทางบริษัทฯ จะทำการประกันสินค้าเฉพาะที่ทางบริษัทจำหน่าย และเป็นตัวแทนจำหน่ายเท่านั้น
(สังเกตจากเครื่องหมายทางค้าตามตารางด้านบน) กรณีที่ไม่ใช่สินค้าที่ทางบริษัทจำหน่าย หรือ
เป็นตัวแทนจำหน่าย ทางบริษัทจะทำการส่งสินค้ากลับคืนให้ลูกค้าทันที

3. สินค้าที่ทำการส่งซ่อม หรือการเคลมสินค้า นั้นจะต้องมีสติ๊กเกอร์การรับประกันสินค้าของทางบริษัทฯ ติดอยู่ที่ตัวสินค้าด้วยทุกตัว เท่านั้น

4. บริษัทฯ เองยินดีที่จะรับผิดชอบในการบริการเรื่องเคลมสินค้า ในกรณีที่สินค้าของทางบริษัทฯ เกิดปัญหาจากการใช้งานจริงให้ทันที
    โดยขอให้อยู่ ดังต่อไปนี้

5.1 สินค้าที่อยู่ในประกัน
            5.1.1 กรณีสินค้าที่ซื้อไปไม่เกิน 30 วัน ทางบริษัทฯ จะทำการเปลี่ยนสินค้าใหม่ให้ทันที
                    (โดยนับจากวันเวลาบนฉลากการรับประกันสินค้าของบริษัทฯ)

            5.1.2 กรณีสินค้าที่ซื้อไปเกินเวลา 90 วัน บริษัทฯ จะทำการซ่อมแซมสินค้าให้ และจะส่งคืนให้ในเวลา ไม่เกิน 15 วัน
                    (นับแต่วันรับสินค้าซ่อมเข้ามาที่บริษัทฯ )

            5.1.3 กรณีสินค้าที่ส่งซ่อม แล้วทางบริษัทฯ ไม่สามารถซ่อมแซมสินค้านั้นได้ รวมถึงไม่สามารถดำเนินการณ์ส่งสินค้าส่งซ่อม
                    คืนได้ภายใน 30 วัน ทางบริษัทฯ จะดำเนินการณ์เปลี่ยนสินค้าใหม่ที่มีคุณสมบัติใกล้เคียงกัน หรือสูงกว่า เพื่อทดแทน
                    สินค้าเดิมที่ส่งซ่อม
โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น (โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า)
5.2 สินค้าที่ไม่อยู่ในประกัน หรือหมดประกัน
           5.2.4 กรณีสินค้าที่ทำผิดเงื่อนไขการประกันสินค้า ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการที่จะไม่ขอรับผิดชอบในการเคลมสินค้าให้
                  หรือทำการซ่อมสินค้าให้
โดยมีค่าใช้จ่ายในการซ่อมเพิ่มเติม ซึ่งทางบริษัทฯ จะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
           5.2.5 ทางบริษัทฯ จะส่งสินค้าที่ส่งซ่อมคืนให้ภายใน 15 วัน นับแต่วันสั่งซ่อม หรือ นับจากวันที่มีการยืนยันการซ่อม และมีการ
                   ชำระค่าบริการเรียบร้อยแล้วภายใน
ระยะเวลาที่ตกลง หากผู้สั่งซ่อมไม่ดำเนินการณ์ตามเงื่อนไขในระยะเวลาดังกล่าว 
                   ทางบริษัทฯ จะถือว่าผู้สั่งซ่อมสละกรรมสิทธิ์ในสินค้าที่ส่งซ่อมและยินยอม
ให้บริษัทจำหน่ายจ่ายโอนได้ตามเหตุสมควร
                   โดยไม่ติดใจเรียกร้องอย่างใดๆ ทั้งสิ้นกับทางบริษัทฯ

6. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่ดูแลซ่อมสินค้า หรือเคลมสินค้าให้ ในกรณีสินค้านั้นที่ไม่ได้อยู่ในระยะเวลาการรับประกันรวมถึงการทำผิด
    ข้อตกลงในเงื่อนไขของการรับประกันสินค้าของทางบริษัทฯ ที่กำหนดไว้

7. ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ จะได้รับการรับประกันในกรณีชำรุด บกพร่องที่เกิดจากความผิดพลาดจากการใช้งานปกติจริงเท่านั้น
    โดยทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิที่จะไม่รับประกันสินค้า หรือเคลมสินค้าในกรณีที่
เกิดจากเหตุ ดังนี้

           7.1. สินค้าที่มีสภาพภายนอกที่ผิดรูปแบบ หรือผิดรูปทรงไปจากเดิม อาทิเช่น แตก, หัก, บิ่น, งอ, ยุบ, เบี้ยว, ทะลุ
                 ตลอดจนมีบางชิ้นส่วนที่ขาดหายไป

           7.2. สินค้าที่ไม่ได้เกิดจากการใช้งานตามปกติ หรือมีการเก็บรักษาที่ไม่ถูกวิธี อาทิเช่น มีคราบน้ำ, มีรอยสนิม, ตะไคร่น้ำ,
                 มีรอยไหม้ ตลอดจนสายวงจรทางไฟฟ้าฉีกขาด เป็นต้น

           7.3. การชำรุดเสียหายอันเกิดจากปัจจัยภายนอก เช่น อุบัติเหตุ, ภัยธรรมชาติ, อัคคีภัย, อุทกภัยและจากคุณภาพของน้ำที่ผิดปกติ
                 เช่น มีกรวดทราย, น้ำเค็ม, น้ำกร่อย, กรด, ด่าง, สารเคมีต่างๆ,
กระแสไฟฟ้าตก ไฟเกิน รวมถึงจากการขนส่ง
          7.4. การซ่อมใช้ ดัดแปลง แก้ไข การตัดต่ออุปกรณ์ใดๆที่ผิดไปจากมาตรฐานเดิม หรือถูกแก้ไขซ่อมแซมโดยไม่ใช่ช่างของบริษัทฯ
                โดยมิได้แจ้งให้ทางบริษัทฯ ทราบล่วงหน้าก่อน

          7.5. ความเสียหายอันเกิดจากสัตว์ และแมลงต่างๆ
          7.6. หมายเลขผลิตภัณฑ์ หรือสติ๊กเกอร์ในการรับประกันมีรอยฉีกขาด หลุดหาย ถูกแก้ไข ลบ ขีดฆ่า หรือถูกทำลาย

8. กรณีที่ลูกค้าได้ทำผิดข้อตกลง และเงื่อนไขในการประกันสินค้าดังที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น ทางบริษัทฯ จะถือว่าการรับประกันสินค้านั้น
   สิ้นสุดลงโดยทันที (ยกเว้น การได้รับอนุญาตหรือยินยอมจากทางบริษัทฯก่อนแล้วเท่านั้น)

9. การรับประกันสินค้าจะไม่ครอบคลุมถึงส่วนประกอบที่เป็นพลาสติก, ขาตั้งกล้อง, หน้ากากเครื่องบันทึกภาพ และส่วนประกอบภายนอกเครื่อง
    ที่เสื่อมสภาพ หรือชำรุด เนื่องจากขาดการระวังรักษา หรือวางไว้
ในสถานที่เสี่ยงต่อการเกิดรอยขีดข่วน, เป็นสนิม, ผุกร่อน และสีซีดจาง

10. ชิ้นส่วนอะไหล่ที่อยู่ในระยะเวลาการรับประกัน (ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในตารางด้านบน) และมิได้กระทำผิดตามข้อกำหนดดังกล่าวมาแล้ว
     ข้างต้น ทางบริษัทฯ ยินดีที่จะดูแลสินค้าที่ส่งเคลม หรือซ่อมอย่างดีที่สุดจนกว่าจะทำการส่งคืนสินค้าให้แก่ลูกค้า โดยทางบริษัทฯ
     จะไม่คิดค่าใช้จ่ายเรื่องการบริการใดๆ เพิ่มเติมทั้งสิ้น

11. โปรดตรวจสอบความถูกต้องในรายการสินค้าที่ส่งซ่อม ให้ครบตามรายการที่ระบุไว้ในเอกสารของการส่งซ่อมหลังจาก ที่ได้รับสินค้าคืน
     เรียบร้อยแล้ว

12. กรณีผู้ส่งสินค้าซ่อมพบว่า สิ่งของ หรือสินค้า ที่ส่งมาซ่อมมีชิ้นใดไม่เรียบร้อย และมีรายการใดไม่ครบตามรายการในเอกสารที่ส่งซ่อม
     กรุณาแจ้งให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ทราบภายใน 24 ชั่วโมง นับตั้งแต่วันที่รับสินค้ากลับคืนแล้ว หากพ้นจากเวลากำหนดนี้แล้ว
     ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการที่จะไม่ขอรับผิดชอบกับความเสียหายที่เกิดขึ้น

13. สินค้าที่ได้ลูกค้าส่งเข้ามารับการซ่อมแซมจะได้รับการรับประกันตามเวลาที่เหลืออยู่ของระยะเวลาการรับประกันเดิม วันนับแต่วันที่ได้รับ
     สินค้าที่ส่งซ่อมเรียบร้อยแล้ว

14. เงื่อนไขในการรับประกันนี้ครอบคลุมเฉพาะภายในประเทศ เท่านั้น


       บริษัทฯ ขอขอบพระคุณที่ท่านไว้วางใจในสินค้า และการบริการของบริษัทฯ เพื่อสิทธิประโยชน์อันสูงสุดในการรับประกันแก่ท่าน ขอท่านโปรดปฏิบัติตามเงื่อนไขการรับประกัน และการบริการโดยเคร่งครัดหากมีข้อสงสัยประการใด โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการ หรือฝ่ายเคลมสินค้า บริษัท พีเพิลฟู เทคโนโลยี จำกัด 20/5 ซอย จตุโชติ4 เขตสายไหม กรุงเทพฯ 10230 โทร. 0-2-150-7999 ต่อ แผนกเคลมสินค้า


( คุณพงศภัค หวัง )
กรรมการผู้จัดการ

 

 

Products

foot-line

  Network Camera
Network PTZ Camera
HDTVI Camera
HDCVI Camera
HDAHD Camera
Analog Camera
Analog PTZ Camera
NVR
HDTVI DVR
HDCVI DVR
HDAHD DVR
Analog DVR
HD-SDI Products
Project-oriented Products
Encoder & Decoder Products
Control & Command Centre
Accessories
Software
Traffic Surveillance
Video Intercom 
Access Control
Smart Lock

 

 

 

 

 

News & Event

foot-line

Press Release
Success Stories
Events
Video
 
 
Partner

foot-line
Technology Partner
Distribution Partner
NVR (IPC Support List)
 

 

Support

foot-line

Download Center
Online Support


 
 
About Us

foot-line
Introduction
Culture
Contact Us
 

 

Follow Us

foot-line

 facebook tube google-plus rss
 
News Letter

foot-line
Enter your email address to receive
the latest news & products
information

    

© 2010-2015 People Fu Technology Co., Ltd