สอบราคาจ้างเหมาติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันอาทิตย์ที่ 23 กันยายน 2012 เวลา 22:45 น.
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ 
เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด หมู่ที่ ๑,๒,๙,๑๒ จำนวน ๒๐ ชุด


องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์มีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างเหมาติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด หมู่ที่ ๑,๒,๙,๑๒ จำนวน ๒๐ ชุด 

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ 
๑. เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้างดังกล่าว
๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ ณ วันที่ประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้


๕. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย  หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

๖. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  (e-Government Procurement:e-GP)  ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐกำหนดดูสถานที่ดำเนินงานในวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๕ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๐.๐๐ น. ณ บ้านโนนสมบูรณ์ ม.๑,บ้านหนองขาม ม.๒,บ้านโนนสวรรค์ ม.๙,บ้านหนองขาม ม.๑๒ และกำหนดรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมในวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๕ ตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป

กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๑๑  กันยายน  ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๕ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ ส่วนการคลังองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ ในวันและเวลาราชการ ในวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๕ ระหว่าง เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. และ ในวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๕ เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างของ องค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ ที่ว่าการอำเภอบ้านแฮด และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๕ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อรับเอกสารสอบราคาจ้าง   ในราคาชุดละ  ๑,๐๐๐.-  บาท ได้ที่ ส่วนการคลังองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ ในวันและเวลาราชการ ในวันที่ ๑๑  กันยายน  ๒๕๕๕  ถึงวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๕ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ดูรายละเอียด หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๔๓๒๖-๗๐๓๖ ในวันและเวลาราชการ


ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕         (นาย วิรัตน์ ชาวศรี)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์


สำเนาถูกต้อง  

(นาง วิไล อุดม)  
ตำแหน่ง หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ 
ประกาศขึ้นเว็บวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๕ 
โดย นาง วิไล อุดม ตำแหน่ง หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ 
เอกสารสอบราคา เลขที่ 11/2555
 

Copy right © 2010-2017 People Fu Technology Co., Ltd. All rights reserved