สอบราคาซื้อซื้อพร้อมติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด CCTV งานระบบควบคุมระยะไกลโรงไฟฟ้าเขื่อนนเรศวร PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันอาทิตย์ที่ 23 กันยายน 2012 เวลา 22:48 น.
ประกาศการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
เรื่อง สอบราคาซื้อซื้อพร้อมติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด CCTV งานระบบควบคุมระยะไกลโรงไฟฟ้าเขื่อนนเรศวร จำนวน ๑ SE


การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยมีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อซื้อพร้อมติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด CCTV งานระบบควบคุมระยะไกลโรงไฟฟ้าเขื่อนนเรศวร จำนวน ๑ SE ตามรายการ ดังนี้ 
ซื้อพร้อมติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด CCTV งานระบบควบคุมระยะไกลโรงไฟฟ้าเขื่อนนเรศวร จำนวน ๑   ชุด 

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อ
๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
๔. เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการซื้อของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
๕. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เขื่อนสิริกิติ์ ณ  วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาซื้อครั้งนี้

กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๕ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๕.๐๐ น. ณ แผนกจัดหาเขื่อนสิริกิติ์ อาคาร ท.๑๐๑ ชั้น ๑ และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๕ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๓๐ น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ   ได้ที่ แผนกจัดหาเขื่อนสิริกิติ์ อาคาร ท.๑๐๑ ชั้น ๑ ในวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๕ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๕.๐๐ น.  ดูรายละเอียด หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๕๕๔๖-๑๑๕๘ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕ 


(นายธนรัชต์ ภุมมะกสิกร)  
ผู้อำนวยการเขื่อนสิริกิติ์  

สำเนาถูกต้อง  

(นางสาว พัทธนันท์ อัมพรชัยโชติ)  
หัวหน้าแผนกจัดหาเขื่อนสิริกิติ์  
ประกาศขึ้นเว็บวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๕ 
โดย นางสาว พัทธนันท์ อัมพรชัยโชติ หัวหน้าแผนกจัดหาเขื่อนสิริกิติ์ 
ไม่มีการจัดทำเอกสารสอบราคา 
 

Copy right © 2010-2017 People Fu Technology Co., Ltd. All rights reserved