เทศบาลตำบลบางขนากสอบราคาซื้อติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันอาทิตย์ที่ 23 กันยายน 2012 เวลา 22:51 น.
ประกาศเทศบาลตำบลบางขนาก 
เรื่องสอบราคาซื้อติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) หมู่ที่ ๑,๒,๓,๔ และ ๖


เทศบาลตำบลบางขนากมีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) หมู่ที่ ๑,๒,๓,๔ และ ๖ ตามรายการ ดังนี้

แบบ IP Camera ความละเอียดของภาพไม่น้อยกว่า 1.3 ล้านพิกเซล จำนวน 6 ชุด และแบบสปีดโดม ความละเอียดไม่น้อยกว่า 704x576 พิกเซล จำนวน 1 ชุด เป็นระบบ Day&Night และ lens ที่ใช้เป็นแบบ Autolris จำนวน ๖ ชุด 


รายละเอียดตามปริมาณงาน  คุณลักษณะและประมาณการตามเทศบาลกำหนด    
ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อดังกล่าว
๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
๔. เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการซื้อของเทศบาลตำบลบางขนาก
๕. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่เทศบาลตำบลบางขนาก ณ วันที่ประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาซื้อครั้งนี้

กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๕ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ สำนักงานเทศบาลตำบลบางขนาก และในวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๕ ณ ห้องศูนย์ร่วมข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างระดับอำเภอ(ที่ว่าการอำเภอบางน้ำเปรี้ยว) และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๕ ตั้งแต่เวลา ๑๑.๐๐ น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาซื้อ ในราคาชุดละ  ๑,๐๐๐  บาท  ได้ที่ สำนักงานเทศบาลตำบลบางขนาก ในวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๕ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.bangkhanag.go.th/ หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๓๘๕๒-๔๒๐๒ ในวันและเวลาราชการ


ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕ 
(นาย มงคล ชัยพินิจนรชาติ)

ตำแหน่ง ปฏิบัติหน้าที่

นายกเทศมนตรีตำบลบางขนาก
สำเนาถูกต้อง  

(นาง ธนาทิพย์ มากศิริ)  
ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี 
ประกาศขึ้นเว็บวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๕ 
โดย นาง ธนาทิพย์ มากศิริ ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี 
เอกสารสอบราคา เลขที่ 1/2555
 

 

Products

foot-line

  4 IN 1 Camera
All IN 1 Camera
HDTVI Camera
HDCVI Camera
HDAHD Camera
AHD Camera
HD SDI Camera
NVR
HDTVI DVR
HDCVI DVR
HDAHD DVR
MHD DVR
HD-SDI Products
Project-oriented Products
Encoder & Decoder Products
Control & Command Centre
Accessories
Software
Traffic Surveillance
Video Intercom 
Access Control
Smart Lock

 

 

 

 

 

News & Event

foot-line

Press Release
Success Stories
Events
Video
 
 
Partner

foot-line
Technology Partner
Distribution Partner
NVR (IPC Support List)
 

 

Support

foot-line

Download Center
Online Support


 
 
About Us

foot-line
Introduction
Culture
Contact Us
 

 

Follow Us

foot-line

 facebook tube google-plus rss
 
News Letter

foot-line
Enter your email address to receive
the latest news & products
information

    

© 2010-2016 People Fu Technology Co., Ltd