เทศบาลนครภูเก็ตสอบราคาซื้อระบบกล้องวงจรปิด cctv PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันอาทิตย์ที่ 23 กันยายน 2012 เวลา 22:52 น.
ประกาศเทศบาลนครภูเก็ต 
เรื่องสอบราคาซื้อระบบกล้องวงจรปิด cctv


เทศบาลนครภูเก็ตมีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อระบบกล้องวงจรปิด cctv ตามรายการ ดังนี้

ระบบกล้องวงจรปิด CCTV พร้อมอุปกรณ์และการติดตั้ง โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว จำนวน ๑ โครงการ 


ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ปปป

๑. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อดังกล่าว
๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่เทศบาลนครภูเก็ต ณ วันที่ประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาซื้อครั้งนี้

กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๕ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๕.๐๐ น. ณ ห้องประชุมชั้น ๒ ศาลาจังหวัดภูเก็ต(วันที่ ๑๒ ก.ย. ๒๕๕๕) ห้องประชุมชั้น ๒ อาคารงานพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง เทศบาลนครภูเก็ต(วันที่ ๑๓ ก.ย. ๕๕-๒๕ ก.ย. ๒๕๕๕) และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๕ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๔๕ น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ ได้ที่ งานผลประโยชน์ สำนักการคลัง เทศบาลนครภูเก็ต( ราคาชุดละ ๓๐๐ บาท ในวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๕ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ดูรายละเอียดหรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๗๖๒๑-๑๕๖๙ ในวันและเวลาราชการ


ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕
(นาง สมจิตต์ สุทธางกูล)

ตำแหน่ง รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน

นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต
สำเนาถูกต้อง  

(นาง วรรณาภรณ์ พฤกษนันต์)  
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักการคลัง 
ประกาศขึ้นเว็บวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๕ 
โดย นาง วรรณาภรณ์ พฤกษนันต์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักการคลัง 
เอกสารสอบราคา เลขที่ 68/2555
 

Copy right © 2010-2017 People Fu Technology Co., Ltd. All rights reserved