สำนักงานประกันสังคมสอบราคาซื้อระบบกล้องวงจรปิดรวมค่าติดตั้ง ชนิด ๘ ช่อง จำนวน ๑ ชุด PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันอาทิตย์ที่ 23 กันยายน 2012 เวลา 22:53 น.
ประกาศสำนักงานประกันสังคม 
เรื่อง สอบราคาซื้อระบบกล้องวงจรปิดรวมค่าติดตั้ง ชนิด ๘ ช่อง จำนวน ๑ ชุด


สำนักงานประกันสังคมมีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อระบบกล้องวงจรปิดรวมค่าติดตั้ง ชนิด ๘ ช่อง จำนวน ๑ ชุด ตามรายการ ดังนี้ 
กล้องวงจรปิดชนิด ๘ ช่อง พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ ชุด จำนวน ๑   ชุด 

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อ
๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
๔. เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการซื้อของสำนักงานประกันสังคม
๕. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่สำนักงานประกันสังคมจังหวัด กาญจนบุรี ณ  วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาซื้อครั้งนี้

กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๕ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ สำนักงานประกันสังคมจังหวัดกาญจนบุรี (ชั้น ๒)๒/๑ ม. ๑๒ ต.ปากแพรก อ.เมือง จ.กาญจนบุรี และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๕ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ   ได้ที่ สำนักงานประกันสังคมจังหวัดกาญจนบุรี (ชั้น ๒)๒/๑ ม. ๑๒ ต.ปากแพรก อ.เมือง จ.กาญจนบุรี ในวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๕ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์www.sso.go.th/kanchanaburi หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๓๔ ๖๒๓ ๔๐๙ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕ 


(นางสาวสมมารถ เจียมนิยม)  
ประกันสังคมจังหวัดกาญจนบุรี  
ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี  
สำเนาถูกต้อง  

(นาง ดวงใจ โสตถิกพันธุ์)  
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ  
ประกาศขึ้นเว็บวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๕ 
โดย นาง ดวงใจ โสตถิกพันธุ์ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ 
เอกสารสอบราคา เลขที่ ๒๓๙ / ๒๕๕๕
 

 

Products

foot-line

  4 IN 1 Camera
All IN 1 Camera
HDTVI Camera
HDCVI Camera
HDAHD Camera
AHD Camera
HD SDI Camera
NVR
HDTVI DVR
HDCVI DVR
HDAHD DVR
MHD DVR
HD-SDI Products
Project-oriented Products
Encoder & Decoder Products
Control & Command Centre
Accessories
Software
Traffic Surveillance
Video Intercom 
Access Control
Smart Lock

 

 

 

 

 

News & Event

foot-line

Press Release
Success Stories
Events
Video
 
 
Partner

foot-line
Technology Partner
Distribution Partner
NVR (IPC Support List)
 

 

Support

foot-line

Download Center
Online Support


 
 
About Us

foot-line
Introduction
Culture
Contact Us
 

 

Follow Us

foot-line

 facebook tube google-plus rss
 
News Letter

foot-line
Enter your email address to receive
the latest news & products
information

    

© 2010-2016 People Fu Technology Co., Ltd