เทศบาลเมืองแสนสุขสอบราคาซื้อและติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV บริเวณชุมชนมณีแก้ว จำนวน ๒ ชุด PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันอาทิตย์ที่ 23 กันยายน 2012 เวลา 22:55 น.
ประกาศเทศบาลเมืองแสนสุข 
เรื่องสอบราคาซื้อและติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV บริเวณชุมชนมณีแก้ว จำนวน ๒ ชุด


เทศบาลเมืองแสนสุขมีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อและติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV บริเวณชุมชนมณีแก้ว จำนวน ๒ ชุด ตามรายการ ดังนี้

ซื้อและติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV บริเวณชุมชนมณีแก้ว จำนวน ๒ ชุด ตามแบบแปลนและรายการของเทศบาลเลขที่ ๐๒๒/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๕ จำนวน ๒ ชุด 


ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อดังกล่าว
๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่เทศบาลเมืองแสนสุข ณ วันที่ประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาซื้อครั้งนี้

กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๕ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง ในวันและเวลาราชการ หรือยื่นซองทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ กรณียื่นซองทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ เทศบาลเมืองแสนสุข จะถือวันและเวลาที่เทศบาลได้รับเอกสารจากไปรษณีย์เป็นเวลารับซอง และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๕ ตั้งแต่เวลา ๑๔.๐๐ น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาซื้อ ได้ที่ ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง ในวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๕ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ในราคาชุดละ ๕๐๐.- บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน) ดูรายละเอียด หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๓๘๑๙-๓๕๐๕ ในวันและเวลาราชการ


ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕
(นาย ณรงค์ชัย คุณปลื้ม)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีเมืองแสนสุข


สำเนาถูกต้อง  

(นางสาว นงลักษณ์ จันทร์คล้าย)  
ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน 
ประกาศขึ้นเว็บวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๕ 
โดย นางสาว นงลักษณ์ จันทร์คล้าย ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน 
เอกสารสอบราคา เลขที่ 89/2555
 

Copy right © 2010-2017 People Fu Technology Co., Ltd. All rights reserved