กรมชลประทานสอบราคาซื้อ ชุดระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดอินฟาเรดพร้อมอุปกรณ์ประกอบและพร้อมติดตั้ง PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันอาทิตย์ที่ 23 กันยายน 2012 เวลา 22:56 น.
ประกาศกรมชลประทาน

เรื่อง   สอบราคาซื้อ ชุดระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดอินฟาเรดพร้อมอุปกรณ์ประกอบและพร้อมติดตั้ง
เลขที่ ขน.สซ.21/2555


กรมชลประทาน โดย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนนเรศวร มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อ ชุดระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดอินฟาเรดพร้อมอุปกรณ์และพร้อมติดตั้ง  จำนวน 1 รายการ ตามรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (Specifications)ของกรมชลประทานที่แนบ วงเงินงบประมาณ 170,000.00  บาท ( หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน )  ของงานติดตั้งระบบกล้อง ใช้รักษาความปลอดภัยบริเวณที่ทำการ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนนเรศวร  ตำบลพรหมพิราม  อำเภอพรหมพิราม  จังหวัดพิษณุโลก  รายละเอียดตามใบเสนอราคาที่แนบ 
ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ  ดังต่อไปนี้
1.  เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อดังกล่าว
2.  ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
3.  ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย  เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
4.  ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่กรมชลประทาน ณ  วันประกาศสอบราคา  หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาครั้งนี้

กำหนดยื่นซองสอบราคาได้ตั้งแต่วันที่  13  กันยายน  2555 ถึงวันที่  25  กันยายน  2555ในวันและเวลาราชการ ณ หน่วยพัสดุ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนนเรศวร ตำบลพรหมพิราม อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก   และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่  26  กันยายน  2555 ตั้งแต่เวลา13.00 น. เป็นต้นไป ณ หน่วยพัสดุ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนนเรศวร ตำบลพรหมพิราม อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก  

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่หน่วยพัสดุ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนนเรศวร ตำบลพรหมพิราม อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่  25  กันยายน  2555 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5536-761 ในวันและเวลาราชการ  หรือตรวจสอบข้อมูลทางเว็บไซต์กรมชลประทานที่  http://procurement.rid.go.th

การสอบราคาครั้งนี้  จะดำเนินการโดยใช้จ่ายจากเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555  กรมชลประทานสงวนสิทธิที่จะยกเลิกการสอบราคา หากไม่ได้รับอนุมัติเงินงบประมาณ  และในกรณีผู้เสนอราคาซึ่งกรมฯ ได้คัดเลือกแล้วไม่ไปทำสัญญาหรือข้อตกลงภายในเวลาที่ราชการกำหนด  กรมจะพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ค่าเสียหายอื่น (ถ้ามี) อาทิเช่น ค่าความเสียหายกรณีที่ผู้เสนอราคาต่ำสุดซึ่งทางราชการเรียกให้เข้ามาทำสัญญาแล้วไม่มาทำสัญญา อันส่งผลให้ราชการต้องซื้อกับผู้เสนอราคารายอื่นในราคาที่สูงกว่า เป็นต้น  รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการด้วย
ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕ 

( นายสาทิส  บุษดาจันทร์ )  
นายช่างชลประทานอาวุโส รักษาการในตำแหน่ง  
ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนนเรศวร  
ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมชลประทาน  สำเนาถูกต้อง  

(นาง สาคร ทองแท้)  
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน  
ประกาศขึ้นเว็บวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๕ 
โดย นาง สาคร ทองแท้ เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน 
เอกสารสอบราคา เลขที่ ขน.สซ.21/2555
 

 

Products

foot-line

  4 IN 1 Camera
All IN 1 Camera
HDTVI Camera
HDCVI Camera
HDAHD Camera
AHD Camera
HD SDI Camera
NVR
HDTVI DVR
HDCVI DVR
HDAHD DVR
MHD DVR
HD-SDI Products
Project-oriented Products
Encoder & Decoder Products
Control & Command Centre
Accessories
Software
Traffic Surveillance
Video Intercom 
Access Control
Smart Lock

 

 

 

 

 

News & Event

foot-line

Press Release
Success Stories
Events
Video
 
 
Partner

foot-line
Technology Partner
Distribution Partner
NVR (IPC Support List)
 

 

Support

foot-line

Download Center
Online Support


 
 
About Us

foot-line
Introduction
Culture
Contact Us
 

 

Follow Us

foot-line

 facebook tube google-plus rss
 
News Letter

foot-line
Enter your email address to receive
the latest news & products
information

    

© 2010-2016 People Fu Technology Co., Ltd