กรมชลประทานสอบราคาซื้อชุดกล้องวงจรปิดพร้อมอุปกรณ์ประกอบและพร้อมติดตั้ง PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันอาทิตย์ที่ 23 กันยายน 2012 เวลา 22:50 น.
ประกาศกรมชลประทาน 
เรื่อง สอบราคาซื้อชุดกล้องวงจรปิดพร้อมอุปกรณ์ประกอบและพร้อมติดตั้ง
เลขที่ พล. ๒๕ / ๒๕๕๕


กรมชลประทาน  โดย โครงการชลประทานพิษณุโลก   มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อชุดกล้องวงจรปิดพร้อมอุปกรณ์ประกอบ และพร้อมติดตั้ง   จำนวน   ๒   รายการ    ตามรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (Specifications) ของกรมชลประทานที่แนบ  วงเงินงบประมาณ   ๒๗๗,๐๐๐.๐๐  บาท     ของงานติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด  ใช้รักษาความปลอดภัยบริเวณที่ทำการโครงการชลประทานพิษณุโลก  ๑  โครงการ   ตำบลในเมือง   อำเภอเมืองพิษณุโลก   จังหวัดพิษณุโลก  รายละเอียดตามใบเสนอราคาที่แนบ

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ  ดังต่อไปนี้
๑.  เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อดังกล่าว
๒.  ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
๓.  ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
๔.  ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่กรมชลประทาน ณ วันประกาศ สอบราคา  หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาครั้งนี้

กำหนดรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม ในวันที่   ๑๗   กันยายน   ๒๕๕๕    เวลา  ๑๐.๐๐  น.            ถึงเวลา  ๑๑.๐๐ น.    ณ. โครงการชลประทานพิษณุโลก  ๘๒/๑๓  ถนนวังจันทน์  ตำบลในเมือง  อำเภอเมืองพิษณุโลก  จังหวัดพิษณุโลก

กำหนดยื่นซองสอบราคาได้ตั้งแต่วันที่  ๑๒  กันยายน  ๒๕๕๕   ถึงวันที่   ๒๔  กันยายน  ๒๕๕๕    ในวันและเวลาราชการ ณ หน่วยพัสดุโครงการชลประทานพิษณุโลก   ถนนวังจันทน์   ตำบลในเมือง    อำเภอเมือง-พิษณุโลก  จังหวัดพิษณุโลก  และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่  ๒๕  กันยายน  ๒๕๕๕   ตั้งแต่เวลา  ๑๑.๐๐ น. เป็นต้นไป   ณ หน่วยพัสดุโครงการชลประทานพิษณุโลก    ถนนวังจันทน์   ตำบลในเมือง   อำเภอเมืองพิษณุโลก  จังหวัดพิษณุโลก.

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ หน่วยพัสดุโครงการชลประทานพิษณุโลก   ถนนวังจันทน์ ตำบลในเมือง   อำเภอเมืองพิษณุโลก  จังหวัดพิษณุโลก    ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่   ๒๔  กันยายน   ๒๕๕๕  หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๕๕๒๕-๘๙๑๖ ต่อ ๒๑๔  ในวันและเวลาราชการ หรือตรวจสอบข้อมูลทางเว็บไซต์กรมชลประทานที่http://procurement.rid.go.th และ http://irrigation.rid.go.th/rid3/phitsanulok/

การสอบราคาครั้งนี้  จะดำเนินการโดยใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕กรมชลประทานสงวนสิทธิที่จะยกเลิกการสอบราคา หากไม่ได้รับอนุมัติเงินงบประมาณ  และในกรณี  ผู้เสนอราคาซึ่งกรมฯ  ได้คัดเลือกแล้วไม่ไปทำสัญญาหรือข้อตกลงภายในเวลาที่ราชการกำหนด กรมจะพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ค่าเสียหายอื่น(ถ้ามี) อาทิเช่น ค่าความเสียหายกรณีที่ผู้เสนอราคาต่ำสุดซึ่งทางราชการเรียกให้เข้ามาทำสัญญาแล้วไม่มาทำสัญญา อันส่งผลให้ราชการต้องซื้อกับผู้เสนอราคารายอื่นในราคาที่สูงกว่า เป็นต้น  รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการด้วยประกาศ ณ วันที่ ๑๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕ 


(นายบรรดิษฐ์ อินต๊ะ)  
ผู้อำนวยการโครงการชลประทานพิษณุโลก  
ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมชลประทาน  
สำเนาถูกต้อง  

(นาง วิมล ชื่นชูกลิ่น)  
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน  
ประกาศขึ้นเว็บวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๕ 
โดย นาง วิมล ชื่นชูกลิ่น เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน 
เอกสารสอบราคา เลขที่ พล.25/2555
 

Copy right © 2010-2017 People Fu Technology Co., Ltd. All rights reserved