สำนักงานเทศบาลตำบลบางบ่่อสอบราคาซื้อกล้องวงจรปิด พร้อมติดตั้ง PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันอาทิตย์ที่ 23 กันยายน 2012 เวลา 22:54 น.
ประกาศสำนักงานเทศบาลตำบลบางบ่อ 
เรื่องสอบราคาซื้อกล้องวงจรปิด พร้อมติดตั้ง


สำนักงานเทศบาลตำบลบางบ่อมีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อกล้องวงจรปิด พร้อมติดตั้ง ตามรายการ ดังนี้

กล้องวงจรปิด จำนวน ๑ โครงการ 


ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อดังกล่าว
๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่สำนักงานเทศบาลตำบลบางบ่อ ณ วันที่ประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาซื้อครั้งนี้

กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๕ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ สำนักงานเทศบาลตำบลบางบ่อ และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๕ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๓๐ น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ ได้ที่ สำนักงานเทศบาลตำบลบางบ่อ ในวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๕ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ดูรายละเอียด หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๒๓๓๘-๑๒๑๓ ในวันและเวลาราชการ


ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕
(นาย วิรุฬห์ ศุภพิพัฒน์)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลบางบ่อ


สำเนาถูกต้อง  

(นางสาว นุชรี ขำค้า)  
ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้ 
ประกาศขึ้นเว็บวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๕ 
โดย นางสาว นุชรี ขำค้า ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้ 
เอกสารสอบราคา เลขที่ 6/2555
 

Copy right © 2010-2017 People Fu Technology Co., Ltd. All rights reserved