โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย สอบราคาซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิดพร้อมติดตั้ง PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันอาทิตย์ที่ 23 กันยายน 2012 เวลา 22:57 น.
ประกาศโรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย 
เรื่อง สอบราคาซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิดพร้อมติดตั้ง


โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัยมีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิดพร้อมติดตั้ง ตามรายการ ดังนี้ 
กล้องโทรทัศน์วงจรปิดพร้อมติดตั้ง จำนวน ๑   ชุด 

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อ
๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
๔. เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการซื้อของโรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย
๕. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่พระยาประเสริฐสุนทราศรัย ณ  วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาซื้อครั้งนี้

กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๕ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องธุรการ และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๕ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ   ได้ที่ ห้องธุรการโรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัยฯ ในวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๕ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.  ดูรายละเอียด หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๒๕๓๙๘๑๙๗ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕ 


(นางราตรี ศรีไพรวรรณ)  
ผู้อำนวยการโรงเรียน  

สำเนาถูกต้อง  

(นาย วิชัย นาสมยนต์)  
รองผู้อำนวยการโรงเรียน  
ประกาศขึ้นเว็บวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๕ 
โดย นาย วิชัย นาสมยนต์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน 
เอกสารสอบราคา เลขที่ 1/2556
 

Copy right © 2010-2017 People Fu Technology Co., Ltd. All rights reserved