สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สอบราคาจ้างซ๋อมแซมปรับปรุงระบบกล้องวงจรปิด(CCTV)ตำรวจภูธรจังหวัดแพร่ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันอาทิตย์ที่ 23 กันยายน 2012 เวลา 22:55 น.
ประกาศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 
เรื่อง สอบราคาจ้างซ๋อมแซมปรับปรุงระบบกล้องวงจรปิด(CCTV)ตำรวจภูธรจังหวัดแพร่


สำนักงานตำรวจแห่งชาติมีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างซ๋อมแซมปรับปรุงระบบกล้องวงจรปิด(CCTV)ตำรวจภูธรจังหวัดแพร่ 
ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ 

๑. เป็นนิติบุคคล ผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้าง
๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
๔. เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
๕. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่ตำรวจภูธรจังหวัดแพร่ ภ.5 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ณ  วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้

กำหนดดูสถานที่ดำเนินงานในวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๕ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๒.๐๐ น. ณ เขตเทศบาลเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ และกำหนดรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมในวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๕ ตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป

กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๕ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องสอบราคา ตำรวจภูธรจังหวัดแพร่ และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๕ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคา   ได้ที่ งานส่งกำลังบำรุง ตำรวจภูธรจังหวัดแพร่ ในวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๕ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.  ดูรายละเอียด หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๕๔๖๒-๒๑๑๓ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕ 


(พลตำรวจตรีวิสุทธิ์ เปล่งขำ)  
ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดแพร่  

สำเนาถูกต้อง  

(พันตำรวจตรีหญิง นัดดา นราทันต์)  
สารวัตรฝ่ายอำนวยการตำรวจภูธรจังหวัดแพร่  
ประกาศขึ้นเว็บวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๕ 
โดย พันตำรวจตรีหญิง นัดดา นราทันต์ สารวัตรฝ่ายอำนวยการตำรวจภูธรจังหวัดแพร่ 
เอกสารสอบราคา เลขที่ 04/2555
 

Copy right © 2010-2017 People Fu Technology Co., Ltd. All rights reserved